Zagospodarowanie odpadów

Zagospodarowanie odpadów

Zagospodarowanie odpadów innych niż niebezpieczne

JARO S.A. oferuje:
odbiór i zagospodarowanie dla celów rekultywacji odpadów innych niż niebezpieczne
– na warunkach zgodnych z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr SR.III.6620-1/23/2004 r. z dnia 2004-03-30 (z późniejszymi zmianami), dotyczącą wytwarzania i odzysku odpadów innych niż niebezpieczne.

Nazwy, kody oraz ilości odpadów do rocznego zagospodarowania [w Mg] przedstawia załączona tabela odpady.pdf